Salezjańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Salezjańskie im. św. Dominika Savio w Rumi

Regulamin Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, której celem jest:
  1. Zapewnienie współpracy rodziców ze Szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w Szkole i środowisku,
  2. Prezentowanie wobec nauczycieli, Dyrektora opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły,
  3. Współpraca z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu zaznajomienia ogółu rodziców, uczniów z programem wychowania i opieki,
  4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej Szkole w tym zakresie.
 1. Rady klasowe
  1. Rady klasowe rodziców wybiera się na początku roku szkolnego, na ogólnym zebraniu rodziców uczniów danej klasy.
  2. Zebrania zwoływane są przez dotychczas wybrana radę, Wychowawcę lub na pisemny wniosek co najmniej połowy rodziców.
  3. Rada klasowa składa się co najmniej z trzech osób:
   • przewodniczącego,
   • z-cy przewodniczącego,
   • skarbnika.
  4. Do zadań rad klasowych należy:
   • współpraca z Wychowawcą klasy w realizacji programów nauczania i wychowania młodzieży,
   • organizowanie działalności mającej na celu wypoczynek młodzieży.
 1. Rada Rodziców
  1. Radę Rodziców stanowią wszyscy członkowie klasowych rad rodziców.
  2. Na wniosek Rady Rodziców w jej skład mogą wchodzić, z głosem doradczym, przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych, itp.
  3. Rada Rodziców w głosowaniu jawnym wybiera prezydium, w składzie:
   • przewodniczący,
   • z-ca przewodniczącego,
   • skarbnik,
   • sekretarz.
  4. Kadencja prezydium trwa 3 lata, z możliwością corocznego dokonywania zmian na zebraniu ogólnym Rady Rodziców.
  5. Odwołanie Prezydium Rady Rodziców może być na wniosek co najmniej 1/5 członków Rady Rodziców na zebraniu ogólnym Rady.
  6. Rada Rodziców podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½ członków zwykłą większością głosów. W przypadku wniosku 1/3 członków, głosowanie odbywa się w sposób tajny.
  7. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub interesem Szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia przez organ prowadzący.
 1. Do zadań Rady Rodziców należy:
  • Zwolnienie na wniosek zainteresowanej osoby z wnoszenia całości lub części składki.
 1. Postanowienia końcowe:
  1. Członkowie Rady Rodziców, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji.
  2. Rada Rodziców może zgłaszać wnioski o wyróżnienie i nagrodzenie pracowników Szkoły jak i samych uczniów.

§ 17

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  • współpracować ze Szkołą akceptując jej charakter,
  • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Szkołę,
  • akceptować warunki funkcjonowania Szkoły,
  • akceptować obowiązujący uczniów strój szkolny (jeśli taki jest),
  • wypełniać inne obowiązki ustalone w Szkole, które jednak nie mogą być sprzeczne z prawem oświatowym i Statutem.
 3. Rodzice mają prawo:
  • do zapoznania się ze Statutem i Regulaminami Szkoły,
  • do zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz programem wychowawczym Szkoły,
  • do uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych,
  • wyrażania wobec organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.
 4. Szkoła organizuje systematyczne spotkania z rodzicami – nie rzadziej niż raz na kwartał.

Ostatnia modyfikacja: 2011-12-02 13:18:26 ( )