Salezjańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Salezjańskie im. św. Dominika Savio w Rumi

Regulamin Samorządu

Samorząd Uczniowski - tworzą wszyscy uczniowie korzystający z nauki w Gimnazjum.

 1. Władza i reprezentacja Samorządu Uczniowskiego
  1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
  2. Władzą wykonawczą Samorządu Uczniowskiego i jego reprezentacją jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
  3. Rada Samorządu Uczniowskiego utrzymuje stały kontakt ze społecznością uczniowską poprzez przedstawicieli samorządów klasowych – gospodarzy klas.
  4. Rada Samorządu Uczniowskiego spotyka się z Dyrektorem Szkoły celem omówienia ważniejszych spraw z zakresu jej działania w terminach uzgodnionych, lecz nie rzadziej, jak dwa razy w roku.
  5. Rada Samorządu Uczniowskiego może nawiązywać kontakty z Samorządami Uczniowskimi innych szkół i podejmować wspólne akcje wynikające z zainteresowań i potrzeb młodzieży tych szkół za porozumieniem Samorządu Uczniowskiego i jego Opiekuna.
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego
  1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
   • przewodniczący,
   • zastępca przewodniczącego,
   • skarbnik – powołany z grona gospodarzy klas,
   • przewodniczący trzech sekcji,
   • gospodarze klas.
  2. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego może zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji pod koniec okresu.
 1. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego
  1. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego odbywać się będą w miesiąc po rozpoczęciu roku szkolnego (chyba, że postanowiono inaczej).
  2. Gospodarze klas zobowiązani są do wystawienia kandydatów, nie więcej niż dwóch, na tydzień przed wyborami.
  3. Przewodniczącym i jego zastępcą może zostać osoba z co najmniej dobrym zachowaniem. Osoby te można zaproponować tylko wtedy, gdy nie sprzeciwi się im Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły.
  4. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego w trakcie słówka prezentują swój program wyborczy.
 1. Wybory Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego
  1. Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego wybiera Rada Samorządu Uczniowskiego.
  2. Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego wybiera się w tajnych wyborach powszechnych.
  3. Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje profesor, który otrzymał najwięcej głosów.
  4. Jeżeli wybrany kandydat na Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego nie wyrazi zgody na proponowaną przez Samorząd funkcję, to wtedy Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która tę funkcję będzie pełniła.
 1. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego
  1. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jego opiekuna odbywają się co najmniej dwa razy w półroczu. W razie potrzeby można zwołać dodatkowe zebranie na wniosek ponad 50% członków Rady Samorządu Uczniowskiego lub Opiekuna.
  2. Z każdego zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego sporządza się protokół, w dzienniku protokołów.
 1. Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego
  1. Rada Samorządu Uczniowskiego jednoczy społeczność uczniowską w jak najlepszym spełnianiu obowiązków szkolnych i współpracuje w organizowaniu życia Szkoły.
  2. Rada Samorządu Uczniowskiego działając w ramach określonych przez Statut Szkoły ma prawo przedstawić na Radę Pedagogiczną lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów.
  3. Rada Samorządu Uczniowskiego współdziała z Dyrekcją Szkoły, aby pomóc w stwarzaniu jak najlepszych warunków do nauki.
  4. Rada Samorządu Uczniowskiego ma rozwijać demokratycznie formy współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania poprzez:
   • inicjowanie aktywności młodzieży w różnych dziedzinach życia szkolnego,
   • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w Szkole, w środowisku rodzinnym czy rówieśniczym,
   • rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami, a także reagowanie na ewentualne konflikty między nauczycielami a uczniami i w przypadku wystąpienia takich konfliktów - zgłaszanie ich bezpośrednio do Dyrektora Szkoły.
  5. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo wnioskowania wyróżnień i nagród dla uczniów, a także udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary.
  6. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo do wyrażania swej opinii dotyczących problemów młodzieży i udział w formułowaniu wewnętrznych przepisów regulujących życie społeczności uczniowskiej. W tych sprawach przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego po uzyskaniu zaproszenia przez przewodniczącego, tj. Dyrektora Szkoły, mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także Zespołu Wychowawczego.
  7. Rada Samorządu Uczniowskiego może tworzyć własne fundusze. Gospodarowanie środkami tego funduszu prowadzone jest pod nadzorem nauczyciela, wybranego na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  8. Rada Samorządu Uczniowskiego w całokształcie swojej działalności ma zawsze dbać o dobre imię i honor Szkoły, a także kultywować i wzbogacać jej tradycję.
 1. Sekcje organizacyjne
  1. Samorząd Uczniowski powołuje trzy sekcje organizacyjne:
   1. sekcję kulturalną, która jest odpowiedzialna za stronę kulturalną naszego Gimnazjum,
   2. sekcję rozjemczą, która jest odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów,
   3. sekcję pomocy koleżeńskiej, która jest odpowiedzialna za pomoc uczniom z trudnościami w nauce.

Ostatnia modyfikacja: 2012-01-19 15:05:08 ( )